Condicions del servei

I – Titularitat del servei

Flog.cat és propietat de MEDIASOCIAL ONLINE LTD, companyia registrada i amb base al Regne Unit (United Kingdom) amb núm. 07951357.
Les dades sobre la titularitat del domini FLOG.CAT poden ser consultades mitjançant el protocol Whois, descrit per la RFC 1834.

II – Compromís legal de l'usuari

El present constitueix un acord entre l'usuari i FLOG.CAT.

El registre d'un usuari implica l'acceptació de tots i cada un dels termes i condicions.

Els termes seran vàlids durant tota la activitat que la pàgina web www.flog.cat tinga a la xarxa.

Els termes poden canviar previ avís a l'usuari. Després d'un plaç de 15 dies, si l'usuari no manifesta el rebuig als mateixos, significarà l'acceptació dels nous termes.

III – Condició d'usuari

L'usuari, amb el registre, reconeix que és una persona física amb capacitat legal per obligar-se en tots els seus terminis i que farà un sol registre.

Flog.cat comunica el document electrònic constitutiu de l'acord abans del procés de registre, i podrà ser reenviat explicitament per mitjà de comunicació electrònica si l'usuari ho demana.

L'usuari que es registra assumeix tota la responsabilitat que es puga derivar de l'ús indegut d'aquest servei.

Els usuaris no poden fer reclamacions sobre els defectes produïts o derivats del mal funcionament de l'equip, estat de la xarxa, o per l'ús del servei.

L'usuari es compromet a no indicar dades falses o publicació de dades de tercers, sota les conseqüencies que es pugueren derivar en cas contrari.

No s'ofereix cap tipus de garantia ni responsabilitat.

IV – Finalitat del servei

Flog.cat és una xarxa social 2.0. que permet als usuaris poder contactar i interactuar amb altres persones també registrades a flog.cat, carregar fotos, opinar, publicar fotografies i compartir informació, enllaços i interessos.

Cada usuari pot buscar altres contactes amb els paràmetres de cerca que considere oportuns.

Flog.cat fa arribar a l'usuari tots els missatges i informació que s'adrecen a la seua fitxa o perfil.

Flog.cat permet als usuaris publicar fotografies.

Flog.cat permet als usuaris crear un blog i publicar els seus articles.

Flog.cat té un fòrum públic i un tauler de missatges on els usuaris poden debatre i un xat on poden conversar.

Flog.cat posa a la disposició dels usuaris una eina de compartició d'enllaços.

Cadascun dels serveis queden explicats amb detall a les respectives seccions de la pàgina web.

V – Condicions d'ús

L'adquisició de la condició d'usuari per mitjà del registre és gratuïta i es regeix per les disposicions termes i condicions. Tot i això, alguns dels serveis que s'ofereixen exigeixen pagament per part de l'usuari (serveis premium). Aquestes condicions apareixen regulades i indicades a les tarifes que s'exposen per cadascun d'aquests serveis i que també formen part d'aquest acord legal.

Per accedir al servei, l'usuari haurà de facilitar el nom d'usuari, contrasenya i correu electrònic en el moment de donar-se d'alta.

L'usuari es fa responsable del deure de confidencialitat de les seves dades d'accés i es fa responsable del mal ús que d'ells en podés fer un tercer com a conseqüència de l'incompliment d'aquest deure.

L'ús del servei és personal i intransferible de manera que els drets i obligacions que es contrauen per part de l'usuari no es poden transmetre en total o una part a tercers.

L'usuari queda obligat a donar informació real i exacta sobre la seva identitat i circumstàncies. A més haurà d'actualitzar periòdicament el seu perfil perquè les seves dades es continuïn sent vàlides i verídiques en el temps.

No es permet suplantar la identitat d'altra persona.

Flog.cat té el dret a denegar l'accés al servei i impedir el seu ús a qualsevol usuari que facilite alguna dada falsa o inexacta i igualment podrà fer-ho quan Flog.cat tingui motius per sospitar que una informació és falsa, inexacta o incompleta.

Queda expressament prohibit publicar qualsevol d'aquestes dades, tan directa com indirectament, a les descripcions dels perfils o altres mitjans no autoritzats.

L'usuari es compromet a no incloure al seu perfil fotografies o imatges de caràcter obscè contràries a les lleis i que constitueixen un delicte, siguen contràries a l'ordre públic o que puguen resultar ofensives per la resta d'usuaris. Flog.cat es reserva el dret de retirar aquelles imatges que considera que incompleixen aquest criteri.

Cada usuari serà responsable únic del contingut de missatges, comentaris, imatges o altre material que envie o publique a qualsevol dels serveis de flog.cat.

L'usuari es compromet, en particular, a:

 • No enviar missatges o fotografies en què el contingut puga ser il·legal, ofensiu i contrari a l'ordre públic o constitutiu d'un delicte.

 • No enviar missatges en què el contingut puga ser difamatori, injuriós, ofensiu, invasor de la intimitat, xenòfob, amenaçador, intimidatiu, molest per la resta dels usuaris o que de qualsevol manera viole els drets d'altres persones.

 • No molestar o ofendre a altres usuaris.

 • No falsejar la seua identitat i facilitar informació certa i verídica sobre la seva identitat.

 • No pot canviar la identitat de qualsevol altre persona. No es pot fer passar per una altre persona ni pot mentir sobre la seva relació amb altres persones o entitats.

 • No falsificar ni manipular els missatges per disfressar-ne el contingut i simular l'autora o l'origen dels mateixos.

 • No recollir informació sistemàticament sobre altres usuaris.

 • No enviar missatges o publicar fotografies que continguen material protegit per drets d'autor o marques registrades així com qualsevol informació que estiga subjecta a drets de la propietat intel·lectual o propietat industrial sense tenir previ consentiment del titular d'aquests drets. En tot cas si aquesta norma no es compleix serà responsabilitat exclusiva de l'usuari que ho envie.

 • No enviar missatges que puguen impedir o dificultar de qualsevol manera el correcte funcionament del servei.

Ús del servei

Ningú podrà utilitzar el servei de FLOG.CAT de forma il·legal ni diferent del previst en aquest contracte.

Es prohibeix addicionalment als usuaris el següent:

 • Fer activitats de hacking, és a dir, intentar corrompre el correcte funcionament de la web o obtenir accés no autoritzat.

 • Emetre missatges sobre compres, vendes, arrendaments, comercialitzacions de béns, serveis ni missatges publicitaris de qualsevol marca i per qualsevol mitjà de la web.

 • Enviar o fer publicitat de piràmides comercials i empresarials o missatges en cadena a través del servei.

Contingut del servei

Tota la informació i continguts publicats en qualsevol de les seccions de Flog.cat queden disposades segons la llicència de contingut.

En referència als continguts mostrats pels usuaris, l'usuari és l'únic responsable d'aquest contingut i de les conseqüències que es deriven de publicar els continguts. També l'usuari declara, afirma i garanteix que és el propietari o té les llicències, drets, autoritzacions i permisos per utilitzar i autoritzar fßpg-cat a mostrar el material aportat per tu i que compleixes amb aquests Termes i Condicions d'Ús, així com que aquest material no incompleix les lleis de copyright i propietat intel·lectual, intimitat, honor i pròpia imatge així com qualsevol altra normativa que sigui aplicable.

L'usuari té tots els drets de propietat del contingut personal que decideix voluntàriament mostrar a la web i FLOG.CAT no té cap intenció de reclamar cap dret de propietat sobre dit contingut. No obstant això, en enviar aquest contingut a FLOG.CAT, i amb l'únic fi de poder mostrar-ho, ens concedeixes una llicència mundial, no exclusiva, lliure de drets, i transferible per la qual ens cedeixes tots els drets necessaris per a la publicació de aquest contingut a FLOG.CAT a través de qualsevol dispositiu connectat en el qual es mostri el servei de FLOG.CAT així com els drets de transformació de les obres per adaptar-les al format de publicació online. Així mateix estaràs permetent que altres usuaris del site accedeixin lliurement a aquest contingut i seràs responsable de les accions que puguin realitzar aquestes terceres persones amb el material aportat per tu a la web, declinant FLOG.CAT qualsevol responsabilitat referent a l'ús del contingut aportat per part de tercers.

Cap dels continguts i imatges de www.flog.cat poden ser copiats després de demanar permís i una autorització formal a FLOG.CAT o l'usuari autor dels continguts.

Els permisos es podrà retirar en qualsevol moment per FLOG.CAT si es detecta que l'activitat és contrària als interessos de FLOG.CAT

Cap element del disseny i components de programació de www.flog.cat no es poden copiar, publicar, reutilitzar, fragmentar ni distribuir en cap cas. Ens reservem el dret a aplicar les mesures legals pertinents per salvaguardar la nostra llicència i termes d'ús.

Supervisió del servei

Flog.cat respectarà en tot moment el secret i la intimitat de les comunicacions però podrà supervisar el servei perquè estiga tot dins la legalitat i es compleixen i protegeixen els drets els usuaris detallats en aquest contracte.

FLOG.CAT es reserva el dret (però no l'obligació), sota el seu criteri, de moure, editar, rebutjar o eliminar, qualsevol part o totalitat del contingut que es consideri que incompleix aquests Termes i Condicions d'Ús, que no compleixi amb la Llei o que resulti abusiu, difamatori, inacceptable o obscè.

FLOG.CAT es reserva el dret (però no l'obligació) de refusar, eliminar, moure o editar qualsevol contingut a la seva discreció, especialment si viola la llei, o si és abusiu, difamatori, obscè o de qualsevol altra manera inacceptable. L'usuari accepta expressament que l'eliminació de qualsevol contingut per part de FLOG.CAT no és part de cap procés d'aprovació per part de FLOG.CAT i coneix que FLOG.CAT no edita o millora el contingut i que per tant FLOG.CAT no és un productor o autor del contingut aportat pels usuaris al web.

L'usuari accepta que FLOG.CAT pugui revisar les queixes sobre el contingut aportat pels usuaris i prendre accions contra les queixes a la seva total discreció.

VI – Responsabilitat

L'usuari serà l'únic responsable de l'ús del servei i del contingut dels missatges que envie.

Flog.cat només és responsable dels continguts que elabore com a tal, els publicats per administradors, sempre que es demostre que realment han estat ells els autors pels registres d'accés o operador.

Flog.cat no es fa responsable dels continguts aliens ni de les dades proporcionades pels seus usuaris (dades personals, característiques dels perfils, fotografies, missatges etc.).

Flog.cat té la facultat de retirar o suprimir qualsevol informació ofensiva que s'haja publicat a la pàgina web.

En cas que Flog.cat tinga coneixement efectiu que una activitat o informació dels usuaris emmagatzemada a Flog.cat es il·lícita o pot lesionar bens o drets de tercers i pot ser susceptible d'indemnització, retirarà les dades o impossibilitarà l'accés a elles el més aviat possible, sense que això supose una obligació.

Sense perjudici de les obligacions que estableix la llei tendents a comunicar a les autoritats publiques competents les presumptes dades il·lícites o activitats il·lícites dutes a terme per destinataris del seu servei o la obligació de comunicar a les autoritats competents ,a sol·licitud d'aquestes, informació que els permeti identificar els destinataris del seu servei.

Flog.cat no es farà responsable del contingut dels missatges enviats pels usuaris a través del servei ni de cap reclamació que l'usuari pugui formular com a conseqüència de converses o trobades mantingudes amb altres persones conegudes a través del servei.

VII – Actualització i disponibilitat del servei

El contingut, la informació i les funcionalitat del servei poden contenir alguna inexactitud o error tipogràfic. Per resoldre aquestes possibles deficiències, Flog.cat realitzarà les correccions i els canvis de forma periòdica.

El servei està en evolució constant i en una continuada millora tecnològica. Flog.cat es reserva el dret a modificar, interrompre o suspendre temporalment el servei en qualsevol moment i sense avís previ. Qualsevol millora que obligui a modificar, interrompre o suspendre temporalment el servei serà advertida amb anterioritat, no sent obligació sinó voluntat.

Flog.cat no garanteix que la xarxa de comunicació estiga sempre operativa i lliure d'errors ni es fa responsable de les errades que es puguen produir en les comunicacions. Tampoc es fa responsable de les transmissions incompletes o els endarreriments en l'enviament de missatges o altra informació.

Canvis en la denominació o marca

Flog.cat es reserva el dret de poder transpassar les dades i continguts dels usuaris a un nou servei o a una nova comercial, mantenint les mateixes condicions contractuals, previa comunicació i acceptació de l'usuari en un plaç de 30 dies.

VIII – Enllaços a tercers

Flog.cat pot tenir enllaços o hipervincles i connexió amb altres llocs web gestionats per tercers i no controlats per Flog.cat. Per tant, en cas que Flog.cat tinga coneixement que l'activitat o la informació que facilita alguns d'aquests enllaços és constitutiva de delicte o pot lesionar els béns o drets de tercers susceptible d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir i inutilitzar l'enllaç corresponent el més aviat possible.

IX – Política de privadesa

(La política de privadesa es troba descrita a https://flog.cat/privadesa/.

X – Cancel·lació contractual

Qualsevol de les parts podrà cancel·lar el contracte mitjançant qualsevol dels mitjans admesos per dret. Tot i això, Flog.cat es reserva el dret a cancel·lar el present pacte legal contret amb qualsevol usuari de manera unilateral i sense prèvia notificació si considera que aquest ha incomplert algun dels termes establerts a l'acord podent impedir que l'usuari faça ús del servei de manera immediata. Si això es produeix, Flog.cat no retornarà a l'usuari les quantitats que haja desemborsat en serveis de pagament.

Baixa del servei

Quan l'usuari decideixi donar-se de baixa del servei, Flog.cat eliminarà de l'arxiu informatitzat totes les dades personals, preferències i històric de l'usuari (comentaris rebuts i enviats, dades personals, ...) així com les imatges carregades per l'usuari.
Per motius de mantenir una congruència de contingut, no s'esborraran els missatges publicats per l'usuari al fòrum ni els blogs creats a blogs.flog.cat, malgrat que l'usuari ens ho notifique expressament a través dels mètodes de contacte o per un requeriment.

En el moment en què un usuari es dona de baixa, el seu compte queda bloquejat, de manera que el seu nom d'usuari i e-mail queden enregistats en la llista de bloqueig per previndre que altre usuari es registre amb qualsevol d'aquestes dades altra vegada.
Aquestes dues dades quedaran congelades, no s'utilitzaran per a cap finalitat i estaran protegides. Només podran ser esborrades de la base de dades congelada sota un requeriment judicial.

Per cancel·lar la condició d'usuari, es disposa de l'eina de "desactivació del compte" a les opcions del perfil personal, amb la qual l'usuari pot donar-se de baixa. Si ja no es té accés al compte o es tracta d'una raó de força major, s'haurà de contactar amb l'equip de flog.cat aportant les dades necessàries en cada cas.

Expulsions del servei

Si un usuari és expulsat del servei per violar qualsevol dels termes d'ús, serà esborrat l'històric de l'usuari (missatges, comentaris i fotos) però flog.cat es reserva el dret de mantenir els missatges publicats per l'usuari al fòrum i als blogs.
Els usuaris expulsats no podran utilitzar el servei i seran identificats com expulsats.

XI – Comunicació i contacte

Per a qualsevol tema o qüestió, tot usuari té el dret a posar-se en contacte amb Flog.cat a través dels següents mitjans:

XII – Llei aplicable

El present acord legal queda subjecte a la normativa del Regne Unit (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). En particular queda subjecte a (però no limitat a):
- Llei sobre el tractament de les dades personals
- Convenció per la protecció de les persones en matèria de tractament automatitzat de dades personals
- Data Protection Act 1998 ("the Act")
- Normativa i legislació europea, en la mesura que resulte aplicable
- Codi civil i la resta de disposicions aplicables.

Annex 1 – EUCD takedown Policy

In accordance with the European Union Copyright Directive (EUCD) (Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society)(the text of which may be found on http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML), FLOG.CAT will respond expeditiously to claims of copyright infringement that are reported to FLOG.CAT. Please also note that any person who knowingly materially misrepresents that material or activity is infringing may be subject to liability. FLOG.CAT reserves the right at its sole and entire discretion, to remove content and terminate the accounts of FLOG.CAT users who infringe, or appear to infringe, the intellectual property or other rights of third parties.

If you believe that your copywriten work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide the following information:

 • A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed
 • Identification of the copyright work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at the Website
 • Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit FLOG.CAT to locate the material
 • Information reasonably sufficient to permit FLOG.CAT to contact the complaining party, including a name, address, telephone number and, if available, an email address at which the complaining party may be contacted
 • A statement that the complaining party has a good-faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent or the law
 • A statement that the information in the notification is accurate and, under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

All claims of copyright infringement on or regarding this Website should be delivered to FLOG.CAT designated copyright agent at the following e-mail address: Email: (enable javascript)

We apologize for any kind of misuse of our service and promise to do our best to find and terminate abusive content published in our website. We remove all content that receive a EUCD takedown request within 48 working hours.